Adulți
-
2
+

Copii
-
0
+

Localitatea Ștefești

Descrierea localității și informații utile turiștilor.

Despre Ștefești

Comuna situatã în zona colinarã de la poalele munþilor Grohotiºu, pe valea râului Varbilãu se învecineazã, la est, cu oraºul Slãnic, la sud, cu comunele Varbilãu ºi Cosminele, la vest, cu comunele Aluniº ºi Bertea, la nord, cu com. Valea Doftanei, iar la nord-est, cu com. Izvoarele. Teritoriul comunei ªtefeºti este situat în zona Subcarpaþilor Prahovei, zonã caracterizatã prin relief destul de fragmentat, perimetrul construit este pe o terasã, lipsitã de accidente de teren, cu o uºoarã înclinare de la NV la SE, numai pe partea stânga a râului Varbilãu. Aºezatã într-o regiune de interferenþã a dealului cu muntele comuna ªtefeºti se învecineazã cãtre est cu renumitul oraº balnear ºi turistic Slãnic; la sud se mãrgineºte cu satul Livadea, ce aparþine comunei Varbilãu; spre vest se învecineazã cu Bertea, de care este legatã prin vechi tradiþii istorice, prin îndeletniciri ºi obiceiuri comune, iar la nord comuna se învecineazã cu Valea Doftanei, mãrginitã de culmi muntoase, acoperite cu pãduri de foioase ºi conifere, cu pãºuni ºi fâneþe naturale. Are o întindere de 10 km, de-a lungul râului Varbilãu, satele fiind situate în cea mai mare parte pe partea stângã a lui (satele Scurteºti ºi ªtefeºti), excepþie fãcând satul Târºoreni ce se aflã pe partea dreaptã a pârâului. Comuna este încadratã de o parte ºi de alta de dealuri ºi munþi cu o altitudine ce variazã între 600 – 1500 m. Munþii sunt predominanþi spre nord – estul ºi nord – vestul comunei, alcãtuiþi din formaþiuni sedimentare, sprijinite pe un fundament de ºisturi cristaline foarte vechi. În spaþiul dintre vãile Teleajenului ºi Doftanei se aflã Munþii Grohotiºu cu vârfurile Grohotiºu de 1766 m ºi vârful Trifoiul de 1373 m. Aceºti munþi sunt alcãtuiþi dintr-o culme cu direcþia nord – sud din care fac parte „Grohotiºul ºi Sf. Ilie” (1588 m) spre sud este culmea joasã a „Nebunului” (între Teleajen ºi Crasna) iar spre sud - sud – vest culmea Rodilei, despãrþitã în douã de Valea Varbilãului. Între Crasna ºi Varbilãu se aflã Culmea „Trifoiului”, „ªerban Vodã” ºi între Varbilãu ºi Doftana culmea „Clãbucet – Pãltineþu”. În aceastã zonã predominã livezile cu pruni, meri, peri, nuci, precum ºi pãºunile, fâneþele ºi pãdurile. Pe teritoriul judeþului se intersecteazã paralela de 45 grade latitudine nordicã cu meridianul de 26 grade latitudine sudicã.

Sursa: www.wikipedia.orgVezi toate unitatile de cazare din Ștefești